Võ Thị Hiệp – HT
Võ Thị Hiệp – HT Ban Giám Hiệu Hiệu trưởng 0387151068 vothihiep3012gmail.com
Phạm Thị Duy An – PHT
Phạm Thị Duy An – PHT Ban Giám Hiệu Phó Hiệu Trưởng 0365029293 duyanbinhhai@gmail.com